1. Úvod

Vitajte v 33d („Spoločnosť“, „my“, „naše“, „nás“)!

Tieto Podmienky služby („Podmienky“, „Podmienky služby“) upravujú používanie našich webových stránok umiestnených na adrese www.33d.eu (spoločne alebo jednotlivo „Služba“) prevádzkovaných spoločnosťou 33d.

Naše zásady ochrany osobných údajov tiež upravujú používanie snašej služby a vysvetľujú, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré vyplývajú z vášho používania našich webových stránok.

Vaša dohoda s nami zahŕňa tieto Podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov („Dohody“). Potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zmluvám, a súhlasíte s tým, že ich budete dodržiavať.

Ak nesúhlasíte so zmluvami (alebo ich nemôžete dodržať), nemôžete Službu používať, ale dajte nám prosím vedieť e -mailom na adrese info@33d.eu, aby sme sa mohli pokúsiť nájsť riešenie. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí chcú mať prístup alebo používať Službu.

2. Komunikácia

Používaním našej Služby súhlasíte s odberom noviniek, marketingových alebo propagačných materiálov a ďalších informácií, ktoré môžeme zasielať. Prijímanie akýchkoľvek alebo všetkých týchto oznámení od nás však môžete zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo zaslaním e -mailu na adresu info@33d.eu.

3. Súťaže, lotérie a propagačné akcie

Akékoľvek súťaže, stávky alebo iné propagačné akcie (spoločne len „propagačné akcie“) sprístupnené prostredníctvom Služby sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú oddelené od týchto Podmienok služby. Ak sa zúčastňujete akýchkoľvek akcií, prečítajte si príslušné pravidlá a naše zásady ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá propagácie v rozpore s týmito podmienkami služby, budú sa uplatňovať pravidlá propagácie.

4. Obsah

Naša služba vám umožňuje uverejňovať, odkazovať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, text, grafiku, videá alebo iný materiál („obsah“). Zodpovedáte za obsah, ktorý uverejňujete v službe alebo prostredníctvom nej, vrátane jej zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

Uverejnením Obsahu v Službe alebo prostredníctvom nej prehlasujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (vlastníte ho) a/alebo máte právo ho používať a právo udeliť nám práva a licencie podľa týchto Podmienok , a (ii) že zverejnenie vášho obsahu v službe alebo prostredníctvom nej neporušuje práva na súkromie, práva na publicitu, autorské práva, zmluvné práva ani iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu. Vyhradzujeme si právo zrušiť účet komukoľvek, kto zistí porušenie autorských práv.

Ponechávate si všetky svoje práva na akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, uverejníte alebo zobrazíte v Službe alebo prostredníctvom nej, a zodpovedáte za ochranu týchto práv. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý vy alebo akékoľvek príspevky tretích strán v službe alebo prostredníctvom nej. Uverejnením Obsahu prostredníctvom Služby nám však udeľujete právo a licenciu používať, upravovať, verejne vykonávať, verejne zobrazovať, reprodukovať a distribuovať takýto Obsah v Službe a prostredníctvom nej. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa právo na to, aby sme váš obsah sprístupnili iným používateľom Služby, ktorí môžu tiež používať váš Obsah podľa týchto Podmienok. 33d má právo, ale nie povinnosť monitorovať a upravovať všetok obsah poskytovaný užívateľmi.

Obsah, ktorý sa nachádza v tejto službe alebo prostredníctvom nej, je navyše majetkom spoločnosti 33d alebo je používaný so súhlasom. Bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu od nás nesmiete distribuovať, upravovať, prenášať, opakovane používať, sťahovať, znova publikovať, kopírovať alebo používať uvedený obsah, či už úplne alebo čiastočne, na komerčné účely alebo na osobný prospech.

5. Zakázané použitia

Službu môžete používať iba na zákonné účely a v súlade s Podmienkami. Súhlasíte, že nebudete používať Službu:

Okrem toho súhlasíte, že nebudete:

6. Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

7. Žiadne použitie mladistvými

Služba je určená len pre prístup a použitie jednotlivcom starším ako osemnásť (18) rokov. Prístupom k Službe alebo jej používaním zaručujete a prehlasujete, že máte najmenej osemnásť (18) rokov a máte plné oprávnenie, právo a kapacitu na uzatvorenie tejto zmluvy a dodržiavanie všetkých zmluvných podmienok. Ak nemáte najmenej osemnásť (18) rokov, máte zakázaný prístup aj používanie Služby.<

p>

8. Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (okrem Obsahu poskytovaného používateľmi), funkcie a funkcie sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti 33d a jej poskytovateľov licencií. Služba je chránená autorskými právami, ochrannou známkou a inými zákonmi a zahraničnými krajinami. Naše ochranné známky nemožno používať v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 33d.

9. Zásady autorského práva

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva ostatných. Je našou zásadou reagovať na akékoľvek tvrdenie, že Obsah zverejnený v Službe porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva („Porušovanie“) akejkoľvek osoby alebo subjektu.

Ak ste vlastníkom autorských práv alebo ste splnomocnení v jeho mene a domnievate sa, že dielo chránené autorskými právami bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, odošlite svoj nárok e -mailom na adresu info@33d.eu s predmetom: „Porušenie autorských práv“ a zahrňte do svojho nároku podrobný popis údajného porušenia, ako je podrobne uvedené nižšie, v časti „Oznámenie DMCA a postup pri nárokoch na porušenie autorských práv“

Môžete niesť zodpovednosť za škody (vrátane nákladov a poplatkov za právne zastúpenie) za skreslenie alebo tvrdenia v dobrej viere o porušení akéhokoľvek Obsahu, ktorý sa nachádza v Službe alebo prostredníctvom Služby, týkajúcich sa Vašich autorských práv.

10. Oznámenie DMCA a postup pri nárokoch na porušenie autorských práv

Môžete odoslať oznámenie podľa zákona Digital Millenium Copyright Act (DMCA) tým, že písomne poskytnete nášmu zástupcovi pre autorské práva nasledujúce informácie (ďalšie podrobnosti nájdete v 17 U.S.C 512 (c) (3)):

Môžete sa obrátiť na nášho zástupcu pre autorské práva prostredníctvom e-mailu na adrese info@33d.eu.

11. Hlásenie chýb a spätná väzba

Môžete nám poskytnúť buď priamo na adrese info@33d.eu, alebo prostredníctvom stránok a nástrojov tretích strán informácie a spätnú väzbu týkajúcu sa chýb, návrhov na vylepšenia, nápadov, problémov, sťažností a ďalších záležitostí súvisiacich s našou službou („Spätná väzba“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) nebudete si uchovávať, nadobúdať ani uplatňovať žiadne práva duševného vlastníctva alebo iné práva, nároky alebo podiely na Spätnej väzbe; (ii) Spoločnosť môže mať nápady na rozvoj podobné Spätnej väzbe; (iii) Spätná väzba neobsahuje dôverné informácie ani vlastnícke informácie od vás alebo akejkoľvek tretej strany; a (iv) Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť dôvernosti v súvislosti so Spätnou väzbou. V prípade, že prevod vlastníctva na Spätnú väzbu nie je možný z dôvodu príslušných záväzných zákonov, udeľujete Spoločnosti a jej pobočkám exkluzívne, prenosné, neodvolateľné, bezplatné, sublicencovateľné, neobmedzené a trvalé právo na používanie (vrátane kopírovania, úpravy, vytvárania odvodených diel, publikovania, distribúcie a komercializácie) Spätnej väzby akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

12. Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve ani pod kontrolou spoločnosti 33d.

33d nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Nezaručujeme ponuky žiadneho z týchto subjektov/jednotlivcov ani ich webových stránok.

Načrtnuté podmienky použitia boli napríklad vytvorené pomocou PolicyMaker.io, bezplatnej webovej aplikácie na generovanie vysokokvalitných právnych dokumentov. Generátor zmluvných podmienok PolicyMaker je ľahko použiteľný bezplatný nástroj na vytvorenie vynikajúcej štandardnej šablóny zmluvných podmienok pre webovú stránku, blog, elektronický obchod alebo aplikáciu.

UZNÁVATE A SÚHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLOČNOSŤ NEBUDE ZODPOVEDNÁ ALEBO ZODPOVEDNÁ, PRIAMO alebo NEPRIAMO, ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE alebo STRATU, KTORÉ BUDÚ SPÔSOBENÉ ALEBO SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM ALEBO SPOĽAHNUTÍM TÝCHTO OBSAHOV, ALEBO TAKTO TRETÍ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SLUŽBY.

DOPORUČUJEME VÁM PORADÍTE SI PREČÍTAŤ SI PODMIENKY SLUŽIEB A ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, KTORÉ NÁVŠTEVUJETE.

13. Vylúčenie záruky

TIETO SLUŽBY POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ NA ZÁKLADE „TAK AKÉ“ A „AKO DOSTUPNÉ“. SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VYJADRENÉHO ALEBO IMPLIKOVANÉHO, OBSLUHE SVOJICH SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIÍ, OBSAHU ALEBO MATERIÁLOV V nich zahrnutých. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB, ICH OBSAHU A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO POLOŽIEK, KTORÝCH NÁS ZÍSKAJETE, JE NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO.

SPOLOČNOSŤ NEPREDSTAVUJE ŽIADNU ZÁRUKU ALEBO ZASTÚPENIE. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCICH ŽIADNYCH SPOLOČNOSTÍ SPOLOČNOSTI SPOLOČNOSTI ALEBO ZÁRUK, KTORÉ BUDÚ ZÍSKANÉ, AKO BUDÚ SLUŽBY BEZPEČNÉ, TOTO, ŽE SLUŽBY ALEBO SERVER, KTORÝM JE K DISPOZÍCII, BEZ BEZ VÍRUSOV ALEBO OSTATNÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV ALEBO ŽE SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ SLUŽBAMI INAK SPLNIA VAŠE POTREBY ALEBO OČAKÁVANIA.

SPOLOČNOSŤ ZRUŠUJE VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, URČITÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ ŽIADNE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA POVINNOSTÍ A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL.

PREDSTAVENIE NEMÁ VPLYV NA ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NEDÁ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÉHO ZÁKONA.

14. Obmedzenie zodpovednosti

OKREM ZÁKAZU ZAKÁZANÉHO ZABEZPEČÍTE NÁS A NAŠICH ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV A PRACOVNÍKOV NEBEZPEČNÝCH ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, PUNITÍVNE, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ POŠKODENIE, AJ VŠETKY NÁSLEDNÉ ZÁSOBY A VRÁTANE LITIGÁCIA A ROZHODCOVANIE, ALEBO NA SKÚŠANIE ALEBO NA ODVOLANIE, AK JE AKÉKOĽVEK INSTITUTOVANÉ, ALEBO AKO POVINNOSŤ ALEBO ROZHODCIE), ČI V AKCII ZMLUVY, NEGLIGENCIE, ALEBO INÉHO PORUCHOVÉHO AKCIE, ALEBO ZÍSKANIA MIMO SPOJENIA, BEZ OBMEDZENIA AKÉKOĽVEK NÁROKU NA OSOBNEJ ÚRAZE ALEBO POŠKODENÍ MAJETKU, VYPLÝVAJÚCICH Z TEJTO DOHODY A AKÉHOKOLI VÁŠHO PORUŠENIA AKÝCHKOLI FEDERÁLNYCH, ŠTÁTNYCH ALEBO MIESTNYCH ZÁKONOV, ŠTÁTOV, PRAVIDIEL ALEBO PREDPISOV, AJ KEĎ JE SPRÁVNA SPRÁVA SPOLOČNOSTI . OKREM ZÁKAZU ZAKÁZANÉ, AK JE NA ČASTI SPOLOČNOSTI ZODPOVEDNOSŤ ZÍSKANÁ ZODPOVEDNOSŤ, BUDE OBMEDZENÁ NA VÝŠKU PLATENÚ ZA VÝROBKY A/ALEBO SLUŽBY A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE NÁSLEDNÉ ALEBO POVINNÉ ŠKODY. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE

PORITÍVNYCH, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE PRVÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

15. Ukončenie

Váš účet môžeme zablokovať alebo pozastaviť a zablokovať prístup k Službe okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, podľa nášho výhradného uváženia, z akéhokoľvek dôvodu a bez obmedzenia, vrátane, ale nie výlučne, porušenia Podmienok.

Ak si želáte zrušiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali prežiť ukončenie, budú platné aj po ukončení, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, zrieknutia sa záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.

16. Rozhodné právo

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenska, ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na dohody bez ohľadu na ustanovenia o kolízii zákonov.

Naše nevymáhanie akýchkoľvek práv alebo ustanovení týchto Podmienok nebude považované za zrieknutie sa týchto práv. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie týchto Podmienok vyhlásené za neplatné alebo nevynútiteľné súdom, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú účinné. Tieto Podmienky predstavujú celý súhlas